Start JUTROBiografia Kochanowskiego jako klucz do twórczości Biografia Alicja Bachleda Curuś biografia Gabriela Garcia Marquez biografia Mikołaj Sęp Sarzyński biografia Anny Muchy-aktorki Biografia Leonarda DiCaprio Książka Biografia jako tworzywo literackie Biografie muzyków Nelly Furtado Biografia Jan Sebastian Bach biografia Jadwigi Królowej Polski meble kuchenne wytyczne
kultura antyczna


 

JUTRO

Temat: Marian Kałuski - List otwarty do Gazety Wyborczej
Szanowni Państwo,

Nazywam się Marian Kałuski.
Oto mój biogram z portalu „PlusPolonia”:

„MARIAN KAŁUSKI urodził się w Chełmnie nad Wisłą w 1946 roku. Od 1964 roku
mieszka i pracuje w Australii.
Jest dziennikarzem i pisarzem oraz historykiem polskim i australijskim.
Współpracuje z 63 pismami polskimi (37) i anglojęzycznymi (26) w Australii,
Polsce, Anglii, Francji, USA i Kanadzie. Ma w dorobku wiele książek i ponad
tysiąc artykułów. Był m.in. redaktorem "Tygodnika Polskiego" w Melbourne (1974-
77). Publikował m.in. w sydnejskich "Wiadomościach Polskich" i "Przeglądzie
Katolickim", w paryskiej "Kulturze", londyńskich "Wiadomościach", "Dzienniku
Polskim i Dzienniku Zołnierza", "Tygodniu Polskim", "Orle Białym" oraz "Gazecie
Niedzielnej", "Cyberexpressu", a obecnie jest stałym
współpracownikiem "Tygodnika Polskiego", "Expressu Wieczornego" i "Przeglądu
Katolickiego".
W latach 1979-89 współpracownik polskiego programu Radia 2EA (obecnie SBS) w
Sydney. Jest autorem szeregu książek i prac naukowych opublikowanych w językach
polskim i angielskim w Australii, Anglii, Ameryce i Polsce, m.in. biografii
papieża Jana Pawła II (Australia 1979 i USA 1980) i Pawła Edmunda Strzeleckiego
(1981 i 1985), prac „Polacy w Australii” (1985) i „Polacy w Maitland” (po
polsku i po angielsku 1983), historii 600-lecia chrześcijaństwa na Litwie
(Londyn 1987), głośnej polemiki polsko-ukraińskiej związanej z bitwą o Monte
Cassino (USA1987 i Londyn 1989).
Ma też w dorobku dwie książki na tematy polsko-żydowskie: „Cienie, które
dzielą...” (Warszawa 2000) i „Wypełniali przykazanie miłosierdzia. Polski
Kościół i polscy katolicy wobec holocaustu” (Warszawa 2000).
W 2001 r. ukazała sią w Warszawie (nakładem Instytutu Wydawniczego PAX) kolejna
pionierska i obszerna praca „Polacy w Chinach” (308 stron, archiwalne zdjęcia)
i książka „Ku pamięci i w podzięce Jankielom. Słownik Zydów-patriotów
polskich”, a w Lublinie (w wydawnictwie uniwersyteckim) praca „Polacy w
rosyjskiej Mandżurii”.
Marian Kałuski jest także autorem wielu innych wydrukowanych prac, jak
np. „Poles in Victoria´s History” ("Journal" Royal Historical Society of
Victoria 1986), „Polish Religious Life in Australia”(1988 i 1989), „Polish
press in Australia” (1989 i 1990), „Polacy w Australii po wyborze papieża Jana
Pawła II” (KUL, Lublin 1991), „Związek Ziem Wschodnich RP w Melbourne 1980-92”
w: „Kronika Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 1962-1992” (Melbourne
1993).
W roku 2004 ukazały się dwie kolejne pozycje książkowe Mariana
Kałuskiego: „Polskie dzieje Gdańska do 1945 roku” (Bernardinum, Pelplin 2004)
oraz: „Polska-Chiny 1246-1996.Szkice z dziejów wzajemnych kontaktów” (Verbinum,
Warszawa 2004).
W druku znajduje się pierwsza w literaturze polskiej książka pt. „Polacy w
Nowej Zelandii”.
Współzałożyciel i kierownik od 1977 Studium Historii Polonii Australijskiej.
Jego zasługą jest wydanie przez Pocztę Australijską (Australia Post) w 1983
roku znaczka pocztowego upamiętniającego zasługi Pawła Edmunda Strzeleckiego
dla Australii.
M. Kałuski zajmuje się naukowo historią stosunków polsko-żydowskich. Jest
członkiem Australijskiego Towarzystwa Historycznego, Związku Pisarzy
Australijskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Australijskich, Australijsko-
Chińskiego Towarzystwa Przyjaźni. Odznaczony Krzyżem Zasługi przez prezydenta
Lecha Wałęsę w 1991 roku”.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,50,21883187,21883187,Marian_Kaluski_List_otwarty_do_Gazety_Wyborczej.htmlTemat: Giertych absolwentem Oxfordu?
Maciej Giertych - biografia

Maciej Giertych, ur. 24.03.1936 r. w Warszawie, z matki Marii i ojca Jędrzeja Giertychów. Od 1945 do 1962 na emigracji. W 1954 matura polska i angielska (gimnazjum im. M. Kopernika w Anglii), 1954-1958 studia leśne na Uniwersytecie w Oksfordzie, BA, MA, 1958-1962 studia doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto, PhD z fizjologii drzew. W 1962 wraca do Polski i podejmuje pracę w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku pod Poznaniem. W 1970 habilitacja z genetyki drzew na Akademii Rolniczej w Poznaniu, od 1981 profesor nadzwyczajny, od 1990 profesor zwyczajny.

Głównie zajmuje się hodowlą genetyczną drzew leśnych. Ma przeszło 200 publikacji naukowych z tego zakresu. W latach 1976 - 1993 wykłada genetykę populacyjną na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Od 1970 r. jest członkiem Komitetu Nauk Leśnych PAN. Od 1993 r. jest członkiem a w latach 1993-2000 był wiceprzewodniczącym Rady Leśnictwa przy Ministrze Ochrony Środowiska. Od 1967 r. pełni różne funkcje w IUFRO (International Union of Forest Research Organisations), a w latach 1986-1995 jest delegatem Polski do Rady Międzynarodowej tej organizacji. W 1997 otrzymuje IUFRO Distinguished Service Award. Jest członkiem wielu Rad Naukowych (Instytutu Dendrologii PAN, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, Arboretum w Sycowie). Był członkiem redakcji czasopism naukowych Arboretum Kórnickie (1970-1999), Silvae Genetica (Niemcy 1973 - 2001), i Annales des Sciences Forestieres (obecnie Annals of Forest Science, Francja 1990 -2001).

Spowodował wydanie w Polsce książki Australijczyka J.W.G. Johnsona pt. "Na bezdrożach teorii ewolucji" (Michalineum 1989), filmu video "Ewolucja, rzeczywistość czy domniemanie" (wyd. I Veriton 1991, wyd. II poprawione ProLog 1996) i zbioru artykułów pt. "Pan Bóg czy dobór naturalny" (Megas 1994).

W czasach szkolnych i studenckich zaangażowany w harcerstwie, w 1953-54 p.o. hufcowy hufca szkolnego Białowieża, a w latach 1955-58 drużynowy drużyny szkolnej w gimnazjum O. Marianów w Henley k. Oksfordu. Zakłada Polish Students Club w Oksfordzie i szkołę sobotnią języka polskiego przy polskiej parafii w Oksfordzie, w której uczy w latach 1955-58. W latach 1958-62 działa w Polish Students Club na Uniwersytecie w Toronto, jest redaktorem biuletynu klubu (PSC Bulletin).

Po powrocie do Kraju zajmuje się kolportażem w środowiskach narodowych emigracyjnej literatury narodowej, głównie Horyzontów, Opoki i książek wydawanych przez Jędrzeja Giertycha. Odnajduje nie drukowaną spuściznę po Feliksie Konecznym. Zajmuje się jej przepisywaniem (Cywilizacja żydowska, Prawa dziejowe, Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej, Państwo w cywilizacji łacińskiej, Dzieje Rosji t. 3) i dostarcza ją do Londynu gdzie wydaje ją Jędrzej Giertych w ramach Tow. Historycznego im. Romana Dmowskiego. Pisuje w prasie katolickiej, Przewodniku Katolickim i Rycerzu Niepokalanej.

W latach 1986-1989 jest członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Prymasowskiej. W roku 1987 na zaproszenie Ojca Świętego uczestniczy jako jedyny, polski, świecki audytor w pracach Synodu Biskupów nt. Roli laikatu w Kościele i świecie. Współuczestniczył w przygotowaniu materiałów na tym Synodzie do adhortacji apostolskiej Christifideles laici ogłoszonej 30 grudnia 1988 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W latach 1986-1989 jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. Od 1990 do 2002r. jest Przewodniczącym Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Od 1993 r. redaguje i wydaje Opokę w Kraju, pismo polityczne będące kontynuacją wydawanej w Londynie przez Jędrzeja Giertycha Opoki. Już kilkakrotnie wybór jego publicystyki ukazał się w formie książkowej: "Zagrożenia duchowe" (Michalineum 1993), "Dmowski czy Piłsudski?" (Nortom 1995), "Nie przemogą!" (Nortom t. 1. 1995, t. 2 1997), "I tak nie przemogą!" (Nortom 2000). Stale zajmuje się szukaniem wydawców i pomocą w wydawaniu różnych książek Jędrzeja Giertycha.

W 2001 r. z ramienia Ligi Polskich Rodzin został posłem na Sejm, był zastępcą przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a w 2004 posłem do Parlamentu Europejskiego. Pełni tam funkcję członka prezydium grupy politycznej Niepodległość i Demokracja. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Politycznej LPR.

W 1964 r. ożenił się z Antoniną Jachnik. Mają 4 dzieci i 11 wnuków.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,25194673,25194673,Giertych_absolwentem_Oxfordu_.html